Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” Sióstr Służebniczek w Jasieniu

Przedszkole nasze nastawione jest na wychowanie w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół katolicki. Podstawą realizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego jest odniesienie się do treści pedagogiki personalistycznej, koncepcji integralnego wychowania Stefana Kunowskiego i koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego oraz charyzmatu Sióstr Służebniczek, którym jest służba dzieciom, ubogim i chorym, wiedza i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej, jak też opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia.

Głównym celem naszej pracy jest budowanie chrześcijańskiego systemu wartości przekazywanych w procesie integralnego wpływu wychowawczego (wychowanie religijne, moralne, patriotyczne łącznie z wychowaniem fizycznym, umysłowym i społecznym) z zachowaniem tradycji narodowych, ludowych i ścisłą współpracą z rodziną wychowanków.

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Szanując jego prostotę, zgodnie z zasadą: im mniejsze dziecko tym więcej zabaw, stopniowo wprowadzamy zajęcia praktyczne i dydaktyczne. Tak więc w tym okresie dominuje spontaniczna zabawa, w czasie której dziecko przyswaja sobie najwięcej umiejętności i wiadomości. Zabawa jako podstawowa działalność dziecka jest wykorzystywana również podczas zajęć jako jego aktywne i twórcze uczestnictwo w przyswajaniu poznawanych treści. Tak silne zaakcentowane proporcje między zabawą i działaniami praktycznymi w koncepcji bł. E. Bojanowskiego są również najważniejsze w nowej podstawie programowej.

Szczególne miejsce w harmonijnym rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości stawiamy na wychowanie fizyczne. Stąd propozycja zabaw, zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, spacerów, wycieczek i obserwacji przyrodniczych. Duża ilość zajęć i zabaw ruchowych, sprawnościowych i manipulacyjnych służy pełnemu rozwojowi całej psychomotoryki dziecka, jego zdrowiu i sprawności fizycznej.

W naszych działaniach wychowawczo-dydaktycznych bardzo dużą wagę przywiązujemy do kształtowania wrażliwości estetycznej. Poprzez taniec, muzykę, śpiew i różne formy plastyczne dzieci wyrażają swe myśli, uczucia i wyobrażenia. Uwrażliwiamy je na piękno otaczającego świata i kontakt ze sztuką, realizujemy pozawerbalne umiejętności wyrażania siebie (działalność terapeutyczna) przez co wpływamy na rozwijanie wrodzonych uzdolnień i umiejętności praktycznych dzieci.

Działania nasze towarzyszą dziecku w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie. Realizacja treści i praktyk religijnych chroni przed oddzieleniem sfery duchowej od życia codziennego i związanych z nimi doświadczeń we wszystkich wymiarach jego życia.

Wiodącą metodą w naszej pracy z dziećmi jest strategia świadectwa, która polega na wywołaniu u wychowanków mechanizmu identyfikacji z nauczycielem tzw. Personalny symbol wartości. W Biblii, historii, literaturze i codziennym życiu w umiejętny sposób odnajdujemy zasady i wzory osobowe, tak ważne w wychowaniu. Odwołujemy się do polskiej tradycji i kultury, prowadzimy do wychowania we wspólnocie kościelnej, dużą wagę przywiązujemy do kształtowania tożsamości regionalnej, narodowej, patriotycznej w wychowaniu do wartości.

Plan dnia, tygodnia związany jest z porami roku i okresu liturgicznego wyznaczając układ treści programowych przybliżają określone ideały i wartości. Obrzędowość o rozbudowanej symbolice oraz bogatej oprawie artystycznej nadają niepowtarzalny klimat i w sposób sugestywny odnoszą się do świata wartości, które wychowanek przyswaja sobie tak, by w przyszłości kierował się nimi w życiu.

Wszystko to, łącząc się z rytmem otaczającego świata odwołuje się do prostoty i ideału życia rodzinnego, roli kobiety jako matki i wychowawczyni oraz harmonii istniejącej w życiu ludzkim i w świecie przyrody.

Metody wspierające proces wychowawczo-dydaktyczny odwołują się do nowoczesnych koncepcji pedagogicznych i nowatorskich, sprawdzonych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Oparte są na: aktywności poznawczej dzieci, na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, polegają na rozwiązaniu problemów czy na dominacji aktywności emocjonalno-artystycznej, umożliwiają stymulację rozwoju dzieci, ich aktywności i samodzielności.

Metody i środki wychowania są ściśle dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci i ich wieku, tak by proces wychowania w sposób harmonijny obejmował wszystkie sfery rozwoju. Zdaniem bł. Edmunda Bojanowskiego: zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna nauka szkolna lecz nauka życia, a dzieci maja być od małości zaprawiane do życia ludzkiego.

Specyfika i odrębność naszej placówki, to wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, w ścisłej współpracy z rodzicami, w oparciu o poszanowanie tradycji i kultury narodowej i kształtowanie poczucia przynależności społecznej. Przedszkole umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki diagnozują osiągnięcia dzieci przez obserwację i diagnozę.

Priorytetem naszej pracy jest przygotowanie dzieci do samodzielności życiowej i wspierania w wychowaniu rodziny.

Współpraca z rodziną prowadzona jest według ściśle określonych zasad i wspólnie podejmowanych działań na rzecz dzieci i placówki. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspiera działania wychowawcze wobec rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. System informowania rodziców o osiągnięciach dzieci polega na indywidualnych rozmowach z wychowawcą, dostarczeniu rodzicom pisemnych wyników obserwacji dwa razy do roku, spotkania ze specjalistami i respektowaniu postanowień specjalistów odnośnie dziecka. Jesteśmy po to, aby stwarzać warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Prowadzimy działalność diagnostyczno-terapeutyczną, wyrównujemy i kompensujemy braki w rozwoju skutecznie przygotowując dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Posiadamy zorganizowany system udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.